Säännöt

PORIN URHEILUVETERAANIT RY

 

 

Yhdistyksen nimi on Porin Urheiluveteraanit ry, josta jatkossa käytetään nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki ja toiminta-alueena Pori ja sen ympäristö.

 

Toiminta ja tarkoitus: Seuran tarkoitus on ylläpitää veteraanien kunto- ja kilpaurheilutoimintaa sekä edistää terveitä elintapoja ja välttää kehon rappeutumista liikunnan avulla. Seura toteuttaa periaatteitaan järjestämällä hiihto- ja yleisurheilukilpailuja sekä muita veteraaneille sopivia liikuntamuotoja ja kilpailuja.

 

Seuran jäseneksi pääsee jokainen johtokunnan hyväksymä hyvämaineinen henkilö, joka liittymävuotenaan täyttää vähintään 30 vuotta. Jäsenet ovat joko varsinaisia tai ainaisjäseniä. Varsinainen jäsen suorittaa jäsenmaksunsa vuosittain. Ainaisjäsen suorittaa jäsenmaksunsa kertakaikkisena maksuna. Jäsenmaksujen suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksessa johtokunnan esityksestä kutsua sellaiset henkilöt, jotka ovat erittäin ansiokkaasti toimineet seuran hyväksi.

 

Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii vastoin seuran tarkoitusperiä tai on jättänyt täyttämättä velvollisuutensa seuraa kohtaan.

 

Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Johtokunnan on 7 päivää aikaisemmin siitä ilmoitettava vähintään yhdessä paikkakunnan lehdessä, josta ilmenee kokouksen aika ja paikka.

 

Seuran asioita hoitavat vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja, viisi muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla johtokunnan ulkopuolelta. Seuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kukin yksin..

 

Johtokunnan tehtävänä on valmistaa asiat yhdistyksen kokoukselle esitettäviksi, tarkastaa sihteerin laatima vuosikertomus, huolehtia yhdistyksen omaisuuden hoidosta ja juoksevista asioista sekä valvoa, että toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                     Kokouksen avaus

2                     Valitaan kokoukselle

a)       puheenjohtaja

b)       sihteeri

c)       kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)       ääntenlaskijat 

3                     Esitetään vuosikertomus

4                     Esitetään tilikertomus ja luetaan tilintarkastajien lausunto

5                     Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

6                     Valitaan seuralle puheenjohtaja ja viisi muuta johtokunnan jäsentä ja

                        kaksi varajäsentä

7                     Valitaan seuralle yksi toiminnantarkastaja ja yksi vara-

                        toiminnantarkastajaa

8                     Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus

9                     Päätetään niistä seuran toimintaa koskevista asioista, joista

                       kokouskutsussa on erikseen määrätty.

 

Seuran sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, laatii vuosikertomuksen, vastaanottaa jäseneksi ilmoittautumiset, pitää jäsenluetteloa, kirjoittaa jäsenkuitit ja laatii pöytäkirjan johtokunnan kokouksissa.

Rahastonhoitaja huolehtii seuran rahavaroista, saatavien perimisestä ja laskujen maksuista sekä pitää seuran tilit. Kalustonhoitaja pitää huolta seuran kalustosta ja laatii vuosittain kalustoluettelon.

 

10§

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Seuran tilit ja muut asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle tammikuun 31. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa seuran tilit ja laatia niistä kirjallinen lausunto ja jättää se helmikuun 15. päivään mennessä johtokunnalle.

 

11§

Seuran puheenjohtaja edustaa seuraa ja valvoo yleensä seuran etuja, johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa sekä vahvistaa nimikirjoituksellaan maksettavat laskut. Varapuheenjohtaja toimittaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estettynä.

 

12§

Seuran kokouksista on ilmoitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta paikkakunnan lehdessä. Johtokunnan on kutsuttava seura kokoukseen, kun sen katsoo tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii. Äänestyksissä ratkaisee enemmistö ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni, sekä vaaleissa arpa. Äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi lippuäänestystä. Kuuden kuukauden ajaksi erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan.

 

13§

Kysymykset seuran sääntöjen muuttamisesta tai sen toiminnan lopettamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi ainoastaan vuosikokouksessa, jos siitä on tehty johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään 30 vuorokautta ennen vuosikokousta.

 

14§

Seuran lopetettua toimintansa lankeavat jäljellä olevat varat käytettäväksi liikunnan edistämiseksi.

 

15§

Muissa kohdin on noudatettava voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

 

 

 

Seura on perustettu 17.10.1954

Seura on merkitty yhdistysrekisteriin 1981

Sääntöjen 2. ja 3. pykälä on muutettu vuonna 1983

____________________________________________________________

Nämä säännöt on hyväksytty 29.1.2004 pidetyssä vuosikokouksessa ja muutokset (3§ ja 5§) on rekisteröity yhdistysrekisteriin 29.10.2004

____________________________________________________________

Nämä säännöt on hyväksytty 28.2.2011 pidetyssä vuosikokouksessa ja muutokset (1§, 3§, 6§, 8§ ja 10§) on rekisteröity yhdistysrekisteriin 20.04.2012.

____________________________________________________________